Obchodné podmienky

Pavel Vitámvás

Miesto podnikania: Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, Česká republika

Identifikačné číslo: 65856066

DIC: CZ7707073858

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Magistráte mesta Brna pod číslom 04/2829/18/0

(ďalej len "predávajúci")

na predaj prostredníctvom on-line obchodu na internetovej adrese www.akva-tera.cz

a www.akva-tera.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:

Dodacia adresa - Česká republika: AKVA-TERA.CZ, Pavel Vitámvás, Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, Česká republika (ďalej len "kontaktná adresa").
Korešpondenčná adresa, vrátenie tovaru: AKVA-TERA.SK, Pavel Vitámvás, PostBOX 70, 901 01 Malacky, Slovensko.

Adresa elektronickej pošty: helpdesk@akva-tera.cz , helpdesk@akva-tera.sk (ďalej len "kontaktný e-mail")

Telefón: (+420) 549 213 161, (+421) 0650 340 116 (SK) (ďalej len "kontaktný telefón")

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len "Občiansky zákonník") sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode "Akva-Tera" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke www.akva-tera.cz, www.akva-tera.sk (ďalej aj ako "webové rozhranie obchodu"), ktorého prevádzkovateľom je predávajúci.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základná práva a povinnosti predávajúceho, kupujúceho a používateľa. Kupujúci odoslaním objednávky a zároveň jej potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a že sa s nimi oboznámil.Kúpna zmluva, t. j. obchodné podmienky vrátane objednávky a jej akceptácie, bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo vytlačená poštou bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy alebo bude priložená k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu.

1.3. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.

1.4. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy (pojem "Kúpna zmluva" v tomto dokumente označuje kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek inú zmluvu uzatvorenú v súlade s týmito Obchodnými podmienkami). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku, ak sa kupujúci a predávajúci výslovne nedohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a pri objednávaní tovaru, čím je umožnená ich archivácia, reprodukcia, uchovávanie a opakované zobrazenie kupujúcim, čo kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa, že si obchodné podmienky pri objednávaní tovaru ponechá pre neskoršie opakované zobrazenie.

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia Obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené Občianskym zákonníkom a v prípade, že zmluvnou stranou je spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo je právnickou osobou, nevzťahuje sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa na ňu nevzťahujú príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Definícia pojmov

2.1 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar prostredníctvom webového rozhrania obchodu.Vzhľadom na platné právne predpisy sa rozlišuje medzi Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

2.2 Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s obchodníkom alebo s ním inak koná.

2.3 Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie Obchodu. Kupujúci je zároveň používateľom.

2.4 Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania Obchodu sú potreby pre domáce zvieratá a iný súvisiaci tovar bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní Obchodu.

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci objedná tovar:

bez registrácie vo webovom rozhraní obchodu, t.j. priamo cez webové rozhranie obchodu (vyplnením formulára alebo iným spôsobom), alebo

prostredníctvom e-mailovej komunikácie s predávajúcim zaslaním objednávky na kontaktný e-mail predávajúceho.

Objednávka bez registrácie (objednávka vykonaná inak ako z používateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (alebo číselné označenie tovaru) a počet kusov a osobné údaje kupujúceho (meno a priezvisko, adresu doručenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci môže pristupovať do svojho používateľského rozhrania na základe svojej registrácie vo webovom rozhraní obchodu. Kupujúci si môže objednať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet").

3.2 Používateľské konto

3.2.1. Pri registrácii a objednávaní tovaru (prostredníctvom používateľského účtu alebo iným spôsobom) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný bezodkladne aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne a aktuálne.

3.2.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, o ktorých a ďalších informáciách potrebných na prístup k užívateľskému účtu je predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

3.2.3. Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, najmä ak kupujúci nepoužíva používateľské konto dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a iných poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady na balenie, dopravu alebo dodanie Tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a prepravou alebo dodaním Tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní Obchodu a v článku 4 týchto Obchodných podmienok a v prípade rozporu je rozhodujúca cena uvedená vo webovom rozhraní Obchodu. Tieto ceny platia len v prípadoch, keď je tovar doručený na území Českej republiky (ak nie je vo webovom rozhraní obchodu výslovne uvedené inak).

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na iný tovar, ako je tovar zverejnený na webovom rozhraní obchodu. Rovnako nie je Predávajúci povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na Tovar v inom farebnom prevedení a rozmeroch, ako sú zverejnené na webovom rozhraní Obchodu.

3.5. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a doručenie zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Akékoľvek zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ Predávajúci výslovne neuvedie inak.

3.6. Možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok individuálne dohodnutých s kupujúcim zostáva zachovaná.

3.7. Prezentácia Tovaru umiestneného vo webovom rozhraní Obchodu je informatívna a podlieha vyčerpaniu zásob (pozri aktuálne zobrazené množstvo zásob pri danej položke). Ponuka označená ako "špeciálna" je platná do vyčerpania zásob alebo do konca platnosti takejto ponuky, ako je uvedené vo webovom rozhraní obchodu, alebo do stiahnutia ponuky, alebo do jej opätovnej aktualizácie. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav. Každá zľava má svoje pravidlá uplatňovania. V prípade, že kupujúci uplatní zľavu alebo zľavový kupón v rozpore s pravidlami zľavy alebo zľavového kupónu, má predávajúci právo odmietnuť takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu. V takom prípade bude kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť dokončiť objednávku bez uplatnenia takejto zľavy alebo kupónu. Pravidlá a podmienky uplatnenia konkrétnej zľavy alebo marketingovej akcie sú uvedené buď priamo pri zľave alebo marketingovej akcii vo forme informácie, alebo je pri zľave alebo marketingovej akcii uvedený odkaz na webové rozhranie obchodu, kde sú pravidlá zľavy alebo marketingovej akcie podrobne opísané.

3.8. Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár (alebo poskytne príslušné informácie pri telefonickej alebo e-mailovej komunikácii) vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o:

objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, uvedie počet kusov tovaru, prípadne označenie tovaru podľa položiek v prezentácii/katalógu predávajúceho, jeho veľkosť a farbu; ak si kupujúci nevyberie farbu, predávajúci si vyhradzuje právo určiť farebný variant sám na základe aktuálnej dostupnosti),

spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru vrátane adresy dodania,

identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho vrátane fakturačných údajov (ak sa vyžadujú) a

informácie o nákladoch spojených s balením, prepravou alebo dodaním tovaru (ďalej len "objednávka").

3.9. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho identifikovať a opraviť chyby vzniknuté pred a počas zadávania údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho používateľskom konte (v prípade rozporu je rozhodujúca adresa uvedená v objednávke; ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho"), pričom ak nie je v potvrdení uvedené inak, toto potvrdenie samo o sebe nie je prijatím objednávky v zmysle bodu 3.10. týchto obchodných podmienok, t. j. nie je uzavretím kúpnej zmluvy.

3.10. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti kupujúceho (napríklad písomne alebo telefonicky). Ak kupujúci na žiadosť predávajúceho nepotvrdí alebo neoverí objednávku alebo totožnosť kupujúceho, objednávka sa považuje za neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade akýchkoľvek nedostatkov, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobách oprávnených objednať tovar, je predávajúci oprávnený na objednávku neprihliadať. Predávajúci je oprávnený odmietnuť (alebo nezohľadniť) objednávku, ktorá nespĺňa základné požiadavky, alebo ju vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Ak tak neurobíte, bude sa s objednávkou zaobchádzať, akoby nikdy nebola doručená. Objednávka tovaru zo strany kupujúceho je len návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti plniť (v zmysle článku 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.

3.11. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (t.j. kúpna zmluva je uzavretá) doručením akceptácie objednávky (ďalej len "akceptácia objednávky"), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, na elektronickú adresu kupujúceho, a ak sa tak nestane, zaplatením celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 3.8 (ak je to v potvrdení výslovne uvedené) alebo môže nasledovať samostatne po takomto potvrdení.

3.12. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.14. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar od predávajúceho alebo ním zvoleného dopravcu a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedeného v objednávke.

3.15. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v procese objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa bodu 3.10. týchto obchodných podmienok.

3.16. Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo počas procesu objednávania už nie je aktuálna. Ak kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.17. Kupujúci môže zrušiť objednávky, ktoré ešte neboli potvrdené predávajúcim podľa bodu 3.10, telefonicky alebo e-mailovou správou na kontaktné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu predávajúceho. Všetky objednávky prijaté predávajúcim podľa bodu 3.10. sú záväzné. Aj záväznú objednávku je možné zrušiť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. V prípade, že objednávka nie je zrušená pred odoslaním a je odoslaná, môže byť kupujúci požiadaný o náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia objednávky.  V prípade tovaru vyrobeného na mieru alebo na žiadosť kupujúceho je možné objednávku zrušiť len dovtedy, kým sa tovar nevyrába.

3.18. Pri vybraných položkách (výrobky označené ako "na mieru") je kupujúci oboznámený s tým, že tovar je upravený na mieru (pozri § 1837 písm. d) NOZ). Špecifikácia výrobku teda nespĺňa podstatu bežného tovaru určeného na priamy predaj. Na takéto výrobky sa vyžaduje záloha vo výške 30-50 % kúpnej ceny alebo platba 100 % kúpnej ceny vopred. Až po zaplatení zálohy/celkovej kúpnej ceny bude výrobok zadaný do výroby a začne plynúť dodacia lehota stanovená pre výrobok.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a jej akceptácii. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za Tovar Predávajúcemu okrem iných spôsobov uvedených vo webovom rozhraní Obchodu aj niektorým z nasledujúcich spôsobov:

v hotovosti pri osobnom odbere na kontaktnej adrese alebo pri platbe na dobierku

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2200281715 / 2010 v mene CZK (ďalej len "účet predávajúceho")

bankovým prevodom na účet predávajúceho č. CZ1320100000002900281716 (IBAN), FIOBCZPPXXX (SWIFT), v mene EUR (ďalej len "účet predávajúceho")

bezhotovostnou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo terminálu.

Prípadné ďalšie platby kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v akceptácii objednávky.

4.3 Spôsob platby určí kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadné ďalšie platby súvisiace so zvoleným spôsobom platby).

4.4 Platba za tovar je možná v českých korunách (CZK) alebo v eurách (EUR), ceny sú prepočítané kurzom uvedeným vo webovom rozhraní obchodu v deň objednávky.

4.5 Predávajúci spravidla nepožaduje zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo podobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (najmä pri objednávkach s celkovou cenou nad 5 000 Kč / 200 EUR) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním kupujúcemu (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4.6 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do desiatich dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.7 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby - číslom objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Tovar, ktorý je na sklade, predávajúci v prípade platby na dobierku alebo osobného prevzatia tovaru expeduje spravidla do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom predávajúci odošle tovar, ktorý má na sklade, spravidla do 10 pracovných dní od pripísania príslušnej sumy na jeho účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné, ak nebolo dohodnuté inak.

4.10. Tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci odošle čo najskôr. Kupujúci bude o presnom dátume informovaný vopred. V prípade, že tovar nie je možné dodať za pôvodných podmienok z objektívnych dôvodov (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky, výrazne sa zvýšila cena alebo náklady na dodanie), alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak kupujúci nemá vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu v plnej výške alebo čiastočne, bude mu prijatá suma vrátená bezhotovostne na účet, ktorý mu na tento účel kupujúci oznámil, alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci do 3 dní od odstúpenia od zmluvy neoznámi predávajúcemu žiadnu), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. Spôsoby dodania Tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní Obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke a predávajúci ho potvrdí v akceptácii objednávky.

4.12. Cena za dodanie Tovaru v závislosti od spôsobu dopravy a prevzatia Tovaru je uvedená vo webovom rozhraní Obchodu, bude uvedená v objednávke Kupujúceho a v akceptácii objednávky Predávajúcim.

Osobný odber na kontaktnej adrese predávajúceho je možný len po predchádzajúcej dohode.

Balenie nie je spoplatnené.

4.13. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 400,- Kč / 16,- EUR a ďalej na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru, ako aj ďalších nákladov, ktoré vznikli predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru kupujúcim, a tiež má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.14. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto dodaním.

4.15. Dodaním tovaru podľa týchto podmienok sa rozumie moment doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru zo strany kupujúceho sa nepovažuje za nedodanie tovaru zo strany predávajúceho alebo za odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a bezodkladne informovať dopravcu a predávajúceho o akýchkoľvek závadách. Odmietnutie prijatia zásielky z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky požiadavky a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu poškodenia obalu zásielky už nie je možná.

4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil (t. j. spravidla vtedy, keď je tovar pripravený na prevzatie).

4.17. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pri dodávke tovaru, dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal, alebo dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v bode 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na kontaktný e-mail predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2. týchto Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci neakceptuje) do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, nenosený a nezašpinený a podľa možnosti v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci je povinný k vráteniu Tovaru priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iného dokladu preukazujúceho kúpu Tovaru, ako aj písomné vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy a zvolený spôsob vrátenia peňazí (bankovým prevodom, osobným prevzatím hotovosti alebo poštovou poukážkou alebo iným spôsobom). Vyhlásenie musí obsahovať aj kontaktnú adresu kupujúceho, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

5.5. Predávajúci je oprávnený do desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa bodu 5.3 Obchodných podmienok skontrolovať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie) prijaté od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to (i) rovnakým spôsobom, ako ich prijal od Kupujúceho, alebo (ii) spôsobom, ktorý požaduje Kupujúci, (iii) ale v každom prípade zaslaním na bankový účet alebo účet, z ktorého boli prevedené finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci neoznámi Predávajúcemu takýto účet do 10 dní od odstúpenia od zmluvy), s čím Kupujúci týmto súhlasí, za predpokladu, že Kupujúcemu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.7. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody proti pohľadávke kupujúceho na úhradu kúpnej ceny a nákladov na dodanie.

5.9. Kupujúci je povinný pri zasielaní tovaru zabaliť ho do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar, ktorý bol pri preprave výrazne poškodený alebo zničený v dôsledku použitia nevhodného obalu, nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na doručenie.

5.10. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy znáša kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Predávajúci je oprávnený započítať si svoje skutočné náklady na vrátenie tovaru s kúpnou cenou a s nákladmi na doručenie tovaru, ktorý sa má vrátiť kupujúcemu.

5.11. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet, ktorý mu na tento účel kupujúci oznámil, alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci do 3 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu žiaden účet neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.

5.12. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý darček, príslušná darovacia zmluva sa uzatvára s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, darovacia zmluva stráca platnosť a Kupujúci je povinný vrátiť darček poskytnutý spolu s Tovarom.

5.13. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf) tu alebo na webovom rozhraní obchodu na tomto odkaze: https://www.akva-tera.sk/info/12-reklamacie .

5.14. V prípade spotrebiteľského sporu má kupujúci právo obrátiť sa na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov pri ČOI (ADR) pred podaním návrhu na príslušný súd. Viac informácií nájdete na www.coi.cz .

6. Práva z chybného plnenia

6.1 Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

6.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

6.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

6.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

6.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.3 Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruky za akosť sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

6.5. Práva z vadného plnenia vrátane zodpovednosti za vady uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (iné spôsoby uplatnenia vád podľa Reklamačného poriadku nie sú nijako obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

6.6 Postup pri podávaní sťažností

6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a reklamácie v rámci záruky za akosť zo strany spotrebiteľa v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

6.6.2. Pri všetkých tovaroch predávaných predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za to, že tovar nemá vady pri prevzatí a že sa vady na spotrebnom tovare nevyskytnú v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.6.3. V prípade, že sa počas záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo počas doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne na tovare vada, pre ktorú nemožno zakúpený výrobok riadne užívať, a túto vadu možno odstrániť, má kupujúci právo na bezplatnú opravu. V prípade odstrániteľnej vady výrobku, ktorý ešte nebol použitý, má kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezchybný. V prípade odstrániteľnej vady má kupujúci tiež nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel alebo ak kupujúci vadu spôsobil. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v stave, v akom ju dostal, s výnimkou prípadov stanovených zákonom. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho (alebo u osoby poverenej opravou veci) bez zbytočného odkladu po zistení vady. Prijaté reklamácie sa vybavujú bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

6.6.5. Podmienkou plynutia týchto lehôt však je, že kupujúci poskytol predávajúcemu požadovanú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, t. j. najmä umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný výrobok. Lehota na podanie reklamácie preto začína plynúť v deň nasledujúci po doručení tovaru.

6.6.6. Nároky zo záruky a zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, ktorého reklamácia sa uplatňuje po uplynutí stanovenej záručnej doby, ako aj na opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Nároky zo záruky a zodpovednosti sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním pokynov, nesprávnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. V prípade použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebenia; v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá; namiesto práva na výmenu má kupujúci v prípadoch podľa tejto vety nárok na primeranú zľavu. Mierne odchýlky v kvalite, veľkosti, dizajne a farbe tovaru sú v prípade ručne vyrábaných a remeselných výrobkov prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu.

6.6.7. Sťažnosti je možné podávať takto:

Informovanie predávajúceho e-mailom, písomne, telefonicky (konzultácia pri uplatnení reklamácie).

Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci na oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na jeho e-mailovú adresu alebo je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf) tu alebo na webovom rozhraní obchodu na tomto odkaze: https://www.akva-tera.sk/info/12-reklamacie .

doručenie reklamovaného tovaru (okrem dobierky, ktorú predávajúci neakceptuje) na kontaktnú adresu predávajúceho (alebo osoby určenej na opravu). Pri odosielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe alebo faktúra, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru spolu s popisom závady a návrhom na riešenie reklamácie.

6.6.8. Predávajúci nezodpovedá za zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním tovaru alebo nedbalosťou.

7. Zásady ochrany osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci vyhlasuje, že je platne registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00051661/002.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a adresa na doručovanie a fakturáciu, ak sa líši od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetky aj ako "osobné údaje"), a to až do doby, kým písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracúvané na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu (ak túto možnosť uvedie, alebo ak ju nie je možné uviesť, výslovne ju nevylúči). Súhlas alebo odmietnutie spracúvania osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by bránila uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.4. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu ako sprostredkovateľa.

7.5. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti kupujúceho z databázy odstránené. Osobné údaje kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho žiadnej inej osobe. Výnimkou sú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodávke tovaru kupujúcemu, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

7.6. Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže Kupujúci:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo zničenie osobných údajov. Ak sa požiadavka kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci je oprávnený účtovať si za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikaním predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí s prijímaním obchodných oznámení od predávajúceho. Kupujúci môže súhlasy podľa predchádzajúcich dvoch viet kedykoľvek odvolať.

7.11. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

7.12. Kupujúci môže dostávať všetky informácie na e-mailovú adresu a telefónne číslo prostredníctvom SMS, ktoré sú uvedené v kontaktoch v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.

GDPR: Súhlas so spracovaním osobných údajov a pokyny pre subjekt nájdete na odkaze: https://www.akva-tera.sk/info/37-gdpr-ochrana-osobnych-udajov .

8. Dodávka

8.1. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi zmluvnými stranami.

8.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

v prípade doručenia do vlastných rúk alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prijatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená prijať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prijať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj vtedy, ak adresát nebol o uložení informovaný.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním Webovej stránky alebo právny vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu úroveň ochrany.

9.2. Vo veciach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (prípadne komunikáciou medzi zmluvnými stranami) sa právny vzťah riadi obchodnými podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní obchodu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú k dispozícii vo webovom rozhraní obchodu.

9.3. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho používania v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci pri používaní webového rozhrania Obchodu nepoužívajú mechanizmy, softvér, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho fungovanie, t. j. najmä narúšať funkciu systému alebo ho neprimerane zaťažovať, nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by im alebo tretím osobám umožnila neoprávnene zasahovať do softvéru alebo iných súčastí webového rozhrania Obchodu alebo ich neoprávnene používať a nepoužívajú webové rozhranie Obchodu alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom. Chyby pri zadávaní údajov pred zadaním objednávky alebo počas zadávania a spracovania objednávky budú identifikované a opravené prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

9.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva aj Česká obchodná inšpekcia ( http://www.coi.cz ) a práva na ochranu spotrebiteľa chránia záujmové združenia spotrebiteľov a ďalšie orgány na ochranu spotrebiteľa. Česká obchodná inšpekcia ( http://www.coi.cz ) kontroluje dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosti tovaru. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/). Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej e-mailovej adresy, prípadne sa kupujúci môže obrátiť na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania a ani dobrovoľne nedodržiava žiadne takéto kódexy (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka).

9.5. Obsah webovej stránky predávajúceho, všetky materiály na nej (texty, fotografie, obrázky, logá atď.) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, reklamy atď.), vrátane softvéru webového rozhrania obchodu a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom predávajúceho a môže byť chránený aj inými právami iných osôb. Obsah nesmie byť kupujúcim alebo používateľom menený, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný alebo používaný na akýkoľvek účel treťou stranou bez písomného súhlasu predávajúceho. Predovšetkým je zakázané za odplatu alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní obchodu. V prípade nedodržania tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb a fyzických a právnických osôb môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.6. Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné (aj z dôvodu jeho rozporu s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa), neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

9.7. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok bude Predávajúcim uložená a archivovaná v elektronickej podobe a nebude prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto Obchodných podmienok a Zákona o poskytovaní Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcemu tým nie sú nijako dotknuté). Predávajúci poskytne kupujúcemu na požiadanie kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok v textovej podobe (v elektronickej podobe e-mailom).

9.8. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností (v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

9.9. Webové rozhranie obchodu používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory uložené v počítačoch Kupujúceho a Používateľov webového rozhrania Obchodu, ktoré umožňujú analýzu používania webového rozhrania Obchodu Kupujúcim a Používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) budú prenesené spoločnosťou Google a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania obchodu a zostavovania správ o jeho činnosti pre predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a na účely používania internetu vo všeobecnosti. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú tieto informácie pre spoločnosť Google. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu kupujúceho a používateľov so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a používatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, ale v takom prípade je možné, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu kupujúci a používatelia súhlasia so spracovaním svojich údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

9.10. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením zmluvných podmienok, na základe ktorých vznikli.

9.11. V prípade otázok týkajúcich sa Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný bezodkladne poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné informácie.

10. Záverečné ustanovenia a podmienky

10.1. Povinnosť skontrolovať dodaný tovar:

Kupujúci alebo osoba, ktorá preberá zásielku v mene kupujúceho, je povinná skontrolovať dodávku tovaru, a to aj v prípade, že nedošlo k viditeľnému poškodeniu alebo znehodnoteniu prepravného obalu, ihneď po prevzatí zásielky. Pri preberaní sklenených výrobkov (akvárií, terárií atď.) je potrebné skontrolovať stav zásielky ihneď po jej prevzatí - najlepšie pred vodičom prepravnej spoločnosti. Ak je obal akýmkoľvek spôsobom poškodený, táto informácia by sa mala uviesť v odovzdávacom protokole alebo by sa mal spolu s vodičom prepravnej spoločnosti spísať protokol o poškodení. Ak kupujúci zistí, že obal alebo obsah zásielky je zjavne poškodený, môže odmietnuť prevzatie zásielky a toto odôvodnenie potvrdiť vodičovi prepravnej služby na dodacom liste. Ak je tovar poškodený, je potrebné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne, t. j. ihneď po zistení tejto skutočnosti. Ak je to možné, odporúčame poškodený tovar zdokumentovať - odfotiť (vrátane originálneho obalu) a fotografie (spolu s oznámením o prijatí poškodenej zásielky) zaslať elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho. Neskoršie oznámenie o poškodení tovaru v dôsledku prepravy (najmä zásielky obsahujúce SKLO) môže viesť k zamietnutiu reklamácie.

V prípade reklamácie dodávky živého krmiva, rastlín alebo zvierat je kupujúci povinný uplatniť takúto reklamáciu bezodkladne, t. j. ihneď po tom, ako sa o takejto skutočnosti dozvie (pozri bod 4.16.). Ak je to možné, odporúčame tovar dôkladne zdokumentovať - odfotiť (vrátane originálneho obalu) a fotografie zaslať (spolu s oznámením o prijatí chybnej zásielky) elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho. V prípade úhynu spôsobeného tým, že kupujúci vytrvalo nepreberá/neprijíma zásielku obsahujúcu živé potraviny, rastliny alebo zvieratá do 24 hodín (od prijatia oznámenia), nie je možné uplatniť zodpovednosť predávajúceho za spôsobenú škodu alebo úhyn a môže dôjsť k zamietnutiu takejto reklamácie. Toto ustanovenie sa samozrejme neuplatňuje, ak dôjde k oneskorenému doručeniu zo strany doručovateľskej služby.

10.2. Dostupnosť tovaru (stavy)

Podrobné vysvetlenie stavov:

Na sklade X ks: "Ihneď k dispozícii / Odoslané do 24 hodín". Ide o tovar (skladové položky), ktorý je okamžite k dispozícii: SKLAD = vo vlastnom sklade.

V e-shope do týždňa: "Na sklade u dodávateľa". Ide o položky, ktoré neboli dodané, sú na ceste k nám (už objednané - čakajú - budú čoskoro naskladnené) alebo sú k dispozícii na objednanie z dôvodu ich nízkeho predaja. Dodanie je možné v krátkom čase, zvyčajne do týždňa od objednania (v závislosti od dodávok a skladových zásob dodávateľa).

Na objednávku: " 1-4 týždne ". Ide o tovar vyrobený na zákazku alebo nízko predajný, napr. špecifický tovar, ktorý sa musí objednať u dodávateľa/výrobcu. Zvyčajne nie je okamžite na sklade u dodávateľa.

Vyrobené na objednávku: " 2-8 týždňov ". Ide o tovar vyrobený na mieru (zvyčajne upravený podľa želania kupujúceho), ktorý sa musí objednať u dodávateľa/výrobcu. Dodávateľ/výrobca zvyčajne nemá tovar na sklade.

Na požiadanie: " Dostupnosť nie je známa - overíme u dodávateľa ". Ide o tovar, ktorý bol opakovane objednaný, ale stále nebol dodaný. Prípadne môže ísť o tovar, ktorý je ťažké dodať v dohľadnej budúcnosti alebo ktorého dostupnosť nie je známa. Zvyčajne ide o aktívne položky, pokiaľ od dodávateľa/dovozcu nedostaneme iné informácie. Neaktívne položky (potvrdené dodávateľom) sa v e-shope nezobrazujú.

10.3. Dodatočné poplatky

Oprava už vystaveného dokladu (faktúry, predajného dokladu) je možná len za poplatok a v rámci platného fakturačného obdobia (štvrťrok). Výška poplatku závisí od počtu záznamov a súvisiacich činností. Poplatok zahŕňa: opravu údajov v našej účtovnej databáze, zaslanie kópie kupujúcemu e-mailom (vo formáte pdf), vrátenie preplatku DPH (platitelia DPH - ostatné členské štáty EÚ). Oprava adresáta a doplnenie údajov: 50,- CZK / 2,08 EUR. Vystavenie opravného daňového dokladu z dôvodu fakturácie tovaru do iného členského štátu EÚ: 3,75 EUR.

Inventár - nevyzdvihnutá objednávka. V prípade nevyzdvihnutia tovaru počas sedemdňovej lehoty skladovania môže byť kupujúcemu účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 10,- CZK / 0,42 EUR za každý deň omeškania.

Poplatok za uskladnenie - nevyzdvihnutá objednávka. V prípade nevyzdvihnutia už vybavenej reklamácie môže byť kupujúcemu na základe žiadosti alebo dohody účtovaný poplatok za uskladnenie (po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, keď bol vlastník povinný vec vyzdvihnúť). Poplatok za uskladnenie vo výške 10,- CZK / 0,42 EUR za každý deň omeškania.

Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar alebo vec z vybavenej reklamácie ani do 6 mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže postupovať pri tomto spôsobe predaja svojpomocne podľa § 2126 a § 2428 Občianskeho zákonníka, pričom v prípade omeškania niektorej zo strán s prevzatím alebo neprevzatím veci je druhá strana oprávnená vec predať primeraným spôsobom po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty na prevzatie veci predávajúcemu, a to na základe oznámenia predávajúcemu. Dodatočná lehota na prevzatie vlastníctva po oznámení o zamýšľanom predaji do vlastníctva sa stanovuje na 7 dní odo dňa odoslania oznámenia, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mailom alebo SMS správou). Ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že vec predá inak, môže predávajúci po uplynutí 7-dňovej lehoty vec vhodným spôsobom predať na účet kupujúceho; výťažok odovzdá kupujúcemu bez zbytočného odkladu, pričom si môže odpočítať skladné a primerané náklady spojené s predajom a náklady na zaslanie výťažku kupujúcemu.

10.4. Návod na použitie

Tovar je štandardne označený českými (alebo viacjazyčnými krajinami Európskej únie) popismi a návodmi na použitie v súlade s právnymi predpismi platnými v Českej republike. Kupujúci bol informovaný, že nakupuje v českom obchode.

10.5. Dodatočná komunikácia zo strany kupujúceho

Kupujúci má možnosť spolu s objednávkou zaslať predávajúcemu tzv. dodatočnú žiadosť alebo oznámenie, pozri textové pole "Poznámka" , ktoré je k dispozícii pred odoslaním objednávky. Toto oznámenie má však len informatívny charakter a kupujúci si nemôže vopred stanoviť podmienky dodania tovaru nad rámec bežného dodania, ako aj uplatnenia požiadavky na zmenu kvality, množstva alebo veľkosti (tú je možné zohľadniť len podľa aktuálnych možností konkrétneho skladu). Predávajúci sa však zaväzuje takúto komunikáciu zohľadniť, ak je to možné.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 17.2.2022.