Všeobecné obchodní podmínky / Všeobecné obchodné podmienky

Pavel Vitámvás

Sídlo: Kytnerova 388/9a, 621 00, Brno 21, Česká republika

Identifikační číslo: 65856066

DIČ: CZ7707073858

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, č.j. 04/2829/18/0

(dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.akva-tera.cz a www.akva-tera.sk

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování - ČR: AKVA-TERA.CZ, Pavel Vitámvás, Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, Česká republika (dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa pro doručování - SR: AKVA-TERA.SK, Pavel Vitámvás, P.O.BOX 8, 908 01 Kúty 1, Slovenská republika

Adresa elektronické pošty: helpdesk@akva-tera.cz, helpdesk@akva-tera.sk (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: (+420) 549 213 161, (+420) 530 333 606, (+421) 0650 340 116 (SK) (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Akva-Tera“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.akva-tera.cz, www.akva-tera.sk (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. 
Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4.
 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí azavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

2.1. 
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. 
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. 
Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.
2.4. 
Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou chovatelské potřeby a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, 
Kupující provádí objednávání zboží:

 • bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak) nebo

 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní e-mail Prodávajícího

Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet ks zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „
uživatelský účet“).
3.2. Uživatelský účet
3.2.1. Při registraci a při objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.
3.2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
3.2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. 
Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).
3.4. 
Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na webovém rozhraní obchodu. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na webovém rozhraní obchodu.
3.5. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.6. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.
3.7. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru s výhradou vyčerpání skladových zásob (viz aktuální zobrazené množství zásoby u položky).
Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.
3.8. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede jeho počet, případně označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu Prodávajícího, jeho velikost a barvu; pokud Kupující barvu nezvolí, vyhrazuje si Prodávající právo určit barevnou variantu sám na základě momentální dostupnosti),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy,

 • identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, včetně fakturačních údajů (pokud je vyžadováno); a

 • informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).
3.9. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „
elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 3.10. těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
3.10. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
Objednávka zboží ze strany kupujícího je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit (ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku). Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím.
3.11. 
Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.8 (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.12. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.13. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.14. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
3.15. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, 
není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.10. těchto obchodních podmínek.
3.16. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
3.17. Kupující může 
zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst. 3.10 telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.10. jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.  U zboží vyráběného na míru či na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.

3.18. U vybraných položek (produkty označené jako "zakázkový výrobek") je kupující obeznámen s tím, že se jedná o zboží upravené dle přání spotřebitele (viz NOZ, § 1837, písm. d). Specifikace výrobku tak nenaplňuje podstatu běžného zboží určeného k přímému prodeji. Na takové výrobky je požadována záloha ve výši 30-50% z kupní ceny, případně platba ve výši 100% kupní ceny předem. Teprve po zaplacení zálohy / celé kupní ceny bude výrobek zadán do výroby a započne dodací lhůta uvedená u produktu.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. 
Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese nebo při platbě na dobírku

 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2200281715 / 2010, v měně CZK (dále jen „Účet Prodávajícího“)

 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. CZ1320100000002900281716 (IBAN), FIOBCZPPXXX (SWIFT), v měně EUR (dále jen „Účet Prodávajícího“)

 • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu nebo terminál

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní obchodu ke dni objednávky.
4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč / 200,- EUR tak může učinit.
 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. 
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 10 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
4.11. 
Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.
4.12. 
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
Osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícího je možný pouze po předchozí domluvě.
Balné se neúčtuje.

4.13. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 400,- Kč / 16,- EUR a dále na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.14. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. 
Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.16. 
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

4.17. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka Českej republiky nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal či o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 5.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na kontaktnú adresu Predávajúceho, či na Kontaktný email Predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka alebo inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii ) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.9. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.10. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar vrátený pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.

5.11. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.

5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá podľa rozväzovacej podmienky, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

5.13. Formulár k odstúpeniu od zmluvy je k dispozícii na tejto webovej stránke: https://www.akva-tera.cz/info/12-reklamace

5.14. V prípade vzniku spotrebiteľského sporu má kupujúci právo pred uplatnením žaloby na príslušný súd, obrátiť sa na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov pri ČOI (tzv. ADR). Viac na www.coi.cz


6. Práva z vadného plnění


6.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

6.6. Reklamační řád

6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.6.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
6.6.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
6.6.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
6.6.5. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek. Lhůta pro uplatnění reklamace tedy začíná běžet den následující až po doručení zboží.

6.6.6. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
6.6.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informování Prodávajícího e-mailem, písemně, telefonicky (konzultace pro podání reklamace).

 • Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení (ve formátu pdf.) zde anebo i na webovém rozhraní obchoduna následujícím odkazu: https://www.akva-tera.cz/info/12-reklamace

 • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

6.6.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051661 / 002.
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „
osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

7.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.12. Kupujícímu můžou být doručovány veškeré informace na adresu elektronické pošty a na telefonní číslo pomocí SMS, které jsou uvedeny v kontaktech v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

GDPR: Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu najdete zde.


8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
8.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.
9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
9.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
9.8. 
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
9.9. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "
Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
9.10. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
9.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

10. Závěrečná ustanovení a podmínky

10.1. Povinnost kontroly doručeného zboží:

 • Kupující anebo osoba přebírající zásilku za kupujícího je povinna zkontrolovat dodávku zboží, i když není nikterak viditelně poškozen nebo poničen přepravní obal, ihned po převzetí zásilky. Při převzetí skleněných výrobků (akvária, terária aj.) je nutné prověřit stav zásilky ihned při převzetí - nejlépe před řidičem přepravní firmy. V případě, že je obal nějakým způsobem poškozen, je třeba tuto informaci uvést do předávacího protokolu případně sepsat zápis o škodě spolu s řidičem přepravní firmy. Pokud Kupující zjistí, že je obal či obsah zásilky evidentně poškozen, může převzetí zásilky odmítnout a toto odůvodnění potvrdit řidiči přepravní služby na přepravní list. Pokud je zboží poničeno, je třeba tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu neprodleně tj. ihned po zjištění takové skutečnosti. Je-li to možné, doporučujeme poškozené zboží zdokumentovat - vyfotit (včetně původního obalu) a fotografie zaslat (spolu s oznámením o přijetí poškozené zásilky) elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího. Pozdější oznámení poškozeného zboží vlivem přepravy (zvláště zásilek obsahující SKLO) může mít za následek zamítnutí reklamace.

 • Při reklamaci dodávky živého krmiva, rostlin či zvířat je Kupující povinen takovou reklamaci náhlásit neprodleně tj. ihned po zjištění takové skutečnosti (viz bod 4.16.). Je-li to možné, doporučujeme věc důkladně zdokumentovat - vyfotit (včetně původního obalu) a fotografie zaslat (spolu s oznámením o přijetí vadné zásilky) elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího.V případě úhynu způsobeném liknavostí ze strany Kupujícího, který ani po přijetí avíza o doručování zásilky obsahující živé krmivo, rostliny či zvířata tuto nevyzvedne / nepřevezme ve lhůtě nejpozději do 24 hodin (od přijetí avíza), nelze poté uplatnit odpovědnost Prodávajícího za způsobenou škodu či úhyn a může mít za následek zamítnutí takové reklamace. Toto ustanovení samozřejmě neplatí, dojde-li k prodlení v doručování zásilky ze strany přepravní služby.

10.2. Dostupnost zboží (statusy)

Podrobné vysvětlení statusů:

 • Skladem X ks: " Ihned k odběru / Expedujeme do 24 hodin ". Jedná se o zboží (skladové položky), které je ihned k dispozici: SKLADEM = v našem vlastním skladě.

 • Do týdne v e-shopu: " Skladem u dodavatele ". Jedná se o zboží, které nebylo dodáno, je na cestě k nám (již objednáno - čekáme - brzy naskladníme) anebo je kvůli své nízké prodejnosti k dispozici na objednávku. Dodání je možné v krátké době, obvykle to týdne od objednání (dle závozu a skladových zásob dodavatele).

 • Na objednávku: " 1-4 týdny ". Jedná se o zakázkově vyráběné zboží případně málo prodejné např. specifickézboží, které je nutno objednat u dodavatele / výrobce. Obvykle není ihned skladem u dodavatele.

 • Na zakázku: " 2-10 týdnů ". Jedná se o zakázkově vyráběné zboží (obvykle upravené dle přání Kupujícího), které je nutno objednat u dodavatele / výrobce. Zboží obvykle není skladem u dodavatele / výrobce.

 • Na dotaz: " Neznámá dostupnost - zjistíme u dodavatele ". Jedná se o zboží, které opakovaně objednáváme, ale stále není dodáno. Případně může jít o zboží, které je složité v dohledné době dodat anebo má neznámou dostupnost. Obvykle se jedná o aktivní položky, pokud neobdržíme jiné informace od dodavatele / dovozce. Neaktivní zboží (potvrzené dodavatelem) se na e-shopu nezobrazuje.

10.3. Dodatečné poplatky

 • Oprava již vystaveného dokladu (faktura, prodejka) je možná pouze za poplatek a to v platném fakturačním období (kvartál). Jeho výše závisí na počtu údajů a s tím souvisejících úkonů. Poplatek zahrnuje: opravu údajů v naší účetní databázi, odeslání kopie Kupujícímu na e-mail (ve formátu pdf.), vrácení přeplatku DPH (plátci DPH - jiná členská země EU). Oprava adresáta a doplnění údajů: 50,- Kč / 1,85 EUR. Vystavení opravného daňového dokladu kvůli fakturaci zboží do jiné členské země EU: 3,70 EUR.

 • Skladné - nevyzvednutá objednávka. V případě nevyzvednutí zboží v sedmidenní úložní lhůtě může být Kupujícímu účtováno skladné ve výši 10,- Kč / 0,4 EUR za každý den prodlení.

 • Skladné - nevyzvednutá reklamace. V případě nevyzvednutí již vyřízené reklamace může být Kupujícímu účtován poplatek za uskladnění (po marném uplynutí třiceti dnů poté, co si onu věc měl její vlastník povinnost vyzvednout) a to na základě vyzvání či dohody. Skladné ve výši 10,- Kč / 0,4 EUR za každý den prodlení.

 • Pokud si Kupující zboží, věc z vyřízené reklamace nevyzvedne ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím převzetí, vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může takto postupovat cestou svépomocného prodeje podle § 2126 a 2428 občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím či nevyzvednutím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Za dodatečnou lhůtu k převzetí po upozornění na zamýšlený svépomocný prodej se stanoví lhůta 7 dnů od odeslání upozornění, a to i elektronickou cestou (e-mailem, sms). Upozorní-li ho přitom, že jinak věc prodá, může Prodávající věc po marném uplynutí lhůty 7 dní prodat na účet Kupujícího vhodným způsobem; výtěžek Kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem a náklady na odeslání výtěžku Kupujícímu.

10.4. Návod k použití

 • Zboží je standardně označeno českými (případně multijazyčnými EU) popisky i návody k použití v souladu s platnou legislativou v ČR. Kupujícící byl seznámen s tím, že nakupuje v českém obchodě.

10.5. Dodatečné sdělení ze strany Kupujícího

 • Kupující má možnost zaslat spolu s objednávkou tzv. doplňující požadavek či sdělení Prodávajícímu viz textové pole "Poznámka" , které je k dispozici před odesláním objednávky. Toto sdělení má však pouze informativní charakter a Kupující si tak nemůže předem klást podmínky dodání zboží nad rámec běžného doručení jakož i uplatnění požadavku na změnu kvality, množství či velikosti (k tomuto lze pouze přihlédnout, v souladu s aktuálními možnostmi u konkrétní skladové zásoby). Prodávající se však zavazuje k tomu, že bude-li to možné, tak k tomuto sdělení přihlédne.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.9. 2019.