Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmínky

Pavel Vitámvás

Sídlo fyzickej osoby: Kytnerova 388/9a, 621 00, Brno 21, Česká republika. Adresa nie je určena k preberaniu balíkovej a poštovnej korešpondencie!

Identifikačné číslo: 65856066

DIČ: CZ7707073858  

zapísaný v živnostenskom registri vedeným na Magistráte mesta Brno, č.j. 04/2829/18/0, identifikačné číslo: 1009774433

(ďalej len „Predávajúcí“)

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.akva-tera.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa pre doručovanie: AKVA-TERA.CZ (SK), Pavel Vitámvás, Měřičkova 1491/46 (areál MŠ), 621 00 Brno, Česká republika
(ďalej len „Kontaktná adresa“)

Adresa elektronickej pošty:  helpdesk@akva-tera.sk (ďalej len „Kontaktný email“)

Telefon: 0650 340 116 (SK), případně CZ číslo (+420) 549 213 161, 530 333 606 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len „občiansky zákonník“) platí pre nákup v internetovom obchode „Akva-Tera“ prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.akva-tera.sk (ďalej len „webové rozhranie obchodu“) prevádzkovaným Predávajúcim.
1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Uživateľa. Kupujúcí zasláním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní obchodu súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky, a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj. obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia budú Kupujúcemu zasláné e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.
1.3. Odchylné ustanovenia od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné jednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenie obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmlúvy (za „kúpnu zmluvu“ sa označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, či iná zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku, poprípade sa Kupujúci a Predávajúci vyslovene dohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu a v priebehu objednánia tovaru, a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcia, uchovanie a opakované zobrazenie Kupujúcim, pričom Kupujúcí berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávánia tovaru obchodné podmienky pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie.
1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neopravené zákonom občianskeho zákonníka, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
1.6. V prípadoch, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúcého, jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, hlavne sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania obchodu tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúcí, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.
2.2. Spotrebiteľ je každý člověk, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzaviera zmluvu s podnikateľom alebo s nim inak jedná.
2.3. Uživateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je taktiež Uživateľom.
2.4. Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania obchodu sú chovateľské potreby a ďalší príbuzný tovar bude bližšie špecifikovaný vo webovom rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, Kupujúcí vykonáva objednávanie tovaru:

 • bez registrácie vo webovom rozhraní obchodu, tj. priamo prostredníctvom webového rozhrania obchodu (vyplnením formulárú či inak) alebo

 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho

Objednávka bez registrácie (objednávka učinená inak ako z uživateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) a počet ks tovaru a osobné údaje Kupujúceho (méno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).
Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci na základe nim vykonanej registrácie vo webovom rozhraní obchodu pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže Kupujúcí vykonávať objednanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“).
3.2. Uživateľský účet
3.2.1. Pri registrácií a pri objednávaní tovaru (pri využití uživatelského účtu aj inak) je Kupujúcí povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je Kupujúcí pri akoejkoľvek ich zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a aktualne.
3.2.2. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom, o ktorých a o ďalších informáciach nevyhnutných k prístupu do uživateľského účtu je Predávajúci povinný zachovávať mlčanlivosť a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednost za porušenie tejto povinnosti ze strany Kupujúceho. Kupujúcí nie je oprávnený umožniť akékoľvek využívanie uživateľského účtu tretím osobám.
3.2.3. Predávajúci môže zrušiť uživateľský účet, a to hlavne v prípade, kde Kupujúcí svoj uživateľský účet viac než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).
3.2.4. Kupujúci berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajucého, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie obchodu a čl. 4 týchto obchodných podmienok, pričom v prípade rozporu má prednosť cena vo webovom rozhraní obchodu. Tieto ceny platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky (ibaže je vo webovom rozhraní obchodu uvedené vyslovene inak).
3.4. Kupujúcí berie na vedomie, že Predávajúcí nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom iného tovaru, než je uverejnené na webovom rozhraní obchodu. Tak isto nie je povinný uzavrieť kupnú zmluvu ohľadom tovaru v inom farebnom prevedení a v iných rozmeroch, než je uvedené na webovom rozhraní obchodu.
3.5. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim Kupujúcemu nejde navzájom kombinovať, ibaže Predávajúci uvedie vyslovene inak.
3.6. Možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim zjednaných podmienok je zachovaná.
3.7. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. o jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije). Predávajúcí nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako „akčná“ platí do vypredania zásob alebo do doby skončenia takejto ponuky uvedenej vo webovom rozhraní obchodu alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Predávajúci poskytuje rôzné druhy zliav. Každá zľava má pravidlá pre uplatnenie. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený Kupujúcim v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má Predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takomto prípade je Kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy či marketingovej akcie sú uvedené buď priamo pri zľave či marketingovej akcii vo forme informácií, alebo je pri zľave či marketingovej akcii uvedený odkaz na webové rozhranie obchodu, kde sú pravidlá zľavy či marketingovej akcie podrobne popísané.
3.8. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo emailovej komunikácii) vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúcí do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, uvedie jeho počet, poprípade označenie tovaru podľa položiek v prezentácii/katalógu Predávajúceho, jeho veľkosť a farbu; pokiaľ Kupujúci farbu nezvolí, vyhradzuje si Predávajúcí právo určiť farebnú variantu sám na základe momentálnej dostupnosti),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru vrátane dodacej adresy,
 • identifikačných a kontaktných údajoch Kupujúceho, vrátane fakturačných údajov (pokiaľ je vyžadované); a
 • o nákladoch spojených s balením, dopravou alebo dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).
3.9. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávání dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujúceho uvedenou v objednávke alebo v jeho uživateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“), pričom platí, že pokiaľ nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmyslu odst. 3.10 týchto obchodných podmienok, teda nie je uzavretím kúpnej zmluvy.
3.10. Predúvajúci je vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti Kupujúceho (napríklad písomne, faxom či telefonicky). Ak nie je objednávka alebo totožnosť osoby Kupujúceho Kupujúcim na výzvu Predávajúcého potvrdená, resp. overená, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajo o osobách oprávnených objednávať tovar, je Predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať. Objednávku, ktorá nesplňuje podstatné náležitosti, je Predávajúci oprávnený odmietnuť (resp. na ňu neprihliadať) alebo vrátiť k doplneniu a poskytnúť k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku dohliada, aako by nebola nikdy doručená.
3.11. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len „prijatie objednávky“), ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a pokiaľ by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o obdržaní objednávky podľa odst. 3.8 (pokiaľ je to v potvrdenie vyslovene uvedené), alebo môže po tomto potvrdení následovať samostatne.
3.12. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
3.13. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelišia od základnej sadzby.
3.14. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho alebo nim zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.
3.15. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto zcela zjavnú chybnou cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa odst. 3.10 týchto obchodných podmienok.
3.16. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávánia už nie je aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
3.17. Kupujúci môže zrušiť objednávky dovtedy nepotvrdené Predávajúcim podľa odst. 3.10 telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa odst. 3.10. sú záväzné. Aj záväzná objednávka sa dá po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.  Pri tovare vyrábanom na mieru či na prianie Kupujúceho sa dá zrušiť objednávka len do okamihu, kým sa daný tovar začne vyrábať.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúcí povinný zaplatiť Predávajúcému také náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je v zmluve uvedené vyslovene inak, rozumeú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.
4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu i niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • v hotovosti pri osobnom odbere na Kontaktnej adrese alebo pri platbe na dobierku

 • bezhotovostne prevodom v meme EUR na účet Predávajúcého č. 2900281716/8330 (ďalej len „Účet Predávajúcého“)

Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené ve webovom rozhraní obchodu, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.
4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené i prípadne ďalšie platby v súvislosti so zvoleným spôsobom platby).
4.4. Platba tovaru je možná v eurách (EUR), ceny sú prepočítané kurzom uvedeným vo webovom rozhraní obchodu ku dňu objednávky.
4.5. Predávajúcí nepožaduje zpravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 200,- EUR) tak môže učiniť. Predávajúcí je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho oddoslaním alebo predaním Kupujúcemu (§ 2119 odst. 1 občianského zákonníka sa nepoužije).
4.6. V prípadě platby v hotovosti či v prípadě platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do desiatich dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.7. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby – číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísana príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb spravených na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.
4.9. Tovar, který je skladom, Predávajúcí v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovar expeduje zpravidla do 10 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje zpravidla do 10 pracovních dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.
4.10. Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo pokud nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude Kupujúceho okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už zcela alebo zčasti uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet udelený mu pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajucému neuviedol), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
4.11. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.
4.12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúcého.
Osobný odber na kontaktnej adrese Predávajúcého je možný len po predchodzej dohode.
Balné sa neúčtuje.

4.13. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodsúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 16 EUR a ďalej na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru, ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
4.14. V prípade, že je z dôvodu na straně Kupujúceho potreba tovar doručovať opakovane alebo iným než zjednaným spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.
4.15. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady neodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajucému. Odmietnutie prevzatia zásielky z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky náležitosti a bere na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.
4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné pokazenie, poškodenie či strátu tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru, alebo v okamihu, keď mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil (tj. zpravidla, keď je tovar pro ňho pripravený k prevzatiu).

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku nejde mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov tovar nie je možné vrátiť, o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľe priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal či o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej kazivosti, tak isto tovar, ktorý byl po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v odst. 5.1. či o iný prípad, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote podľa predchádzucejí vety, a to na Kontaktnú adresu Predávajúceho, či na Kontaktný email Predávajúceho.
5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa odst. 5.2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajucému vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajucému vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kopiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštovná poukážka či inak). Vyjadrenie rovnako musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.
5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa odst. 5.3 obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.
5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy i zaslaním na nim poskytnutý bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázáné k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiaden do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neposkytne), s čim Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevznikú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajucému odoslal.
5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, ako najlacnejši spůsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady za dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
5.8. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody nemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.
5.9. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškdeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu sa kúpna cena a náklady na dodanie tovaru vrátiť dať nebudú.
5.10. Náklady spojené s navrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar navrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s navrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.
5.11. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.
5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, pozostáva darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

Bližší informácie (poučenie) a formulár pre odstúpenie od zmluvy môžete stiahnuť tu  (pdf).

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Práva Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).
6.2. Predávajúci odpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba dohoda, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
6.2.3. tovar odpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutého vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohe,
6.2.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
6.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok a záruka za akosť sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
6.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
6.5. Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia vád pdoľa reklamačního poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok

6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenia nároku zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
6.6.2. Pri všetkom tovare predávanom Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, a že se vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.
6.6.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odstavca vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný v celku riadne, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Pri odstraniteľnej vade na doposiaľ nepoužitom výrobku má Kupujúci právo miesto odstránenia vady požadovať výmenu vadného výrobku za bezvadný. Pri odstraniteľnej vade má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo pokiaľ vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal, okrem prípadov stanovených zákonom. Ak Kupujúci  neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymenit jej súčasť alebo vec opraviť, taktiež aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné problémy..
6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Prodávajúceho (alebo osoby určenej k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
6.6.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na Kontaktnú adresu.
6.6.6. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebovanie tovaru spôosobené jeho používaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôosobené nesprávným používáním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady odpovedajúce miere dosavadného používania alebo opotrebovanie; pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná; miesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu. Mierne odchýlky týkajúce sa kvality, veľkosti, designu a farby tovaru sú pri rukodielne a remeselne zhotovovaných produktoch prípustné a nepovažujú sa za reklamovateľnú vadu.
6.6.7. Reklamáciu je možné uplatniť následujúcim spôsobom:

 • Informovanie Predávajúceho e-mailom či písomne.

 • Pokiaľ to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenie reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozici ku stiahnutiu na webovom rozhraní obchodu.

 • Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave). Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je nutné přiložiť doklad o zakúpení tovaru či fakturu, ak bole nejaká vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

 • Ak je reklamácia uznaná ako neoprávnena, má Predávajúci právo požadovať náhradu nákladov spojených so zisťovaním vady a náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru späť ku Kupujúcemu.

6.6.8. Predávajúci nezodpovedá za újmu na zdraví osôb, prípadne újmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zachádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

Formulár "Reklamačný protokol" slúžiaci k uplatneniu zákonnej zodpovednosti za vadu môžete stiahnuť tu (pdf).

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00051661 / 002.
7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojích osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, ak sa odlišuje od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadně ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácií uživateľského účtu (ďalej spoločne všetko rovno len ako „osobné údaje“), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie uživateľského účtu a pre účely zasielania informácii a obchodných oznámení Kupujúcemu (pokiaľ túto možnosť označí, alebo pokiaľ jej označenie nie je možné, tak ju vyslovene nevylúči). Súhlas alebo jeho odoprenie so spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavrenie kúpnej zmluvy.
7.4. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
7.5. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú naplno zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci nepredáva žiadne ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravci a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
7.6. Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonávajú spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná ako oprávnená, Predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak Predávajúci alebo spracovateľ nevyhovia žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je podotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

7.9. Ak Kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné k poskytnutiu informácie.
7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

8. Doručovanie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmlúvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho uživateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.
8.2. Správa je doručená:

 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služeb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za ňho zásielku prevziať) záseilku prevziať,
 • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Pokiaľ vzťah súvisaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje mezinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú podotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššíu mieru ochrany.
9.2. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či pripadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní obchodu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú viditeľné z webového rozhrania obchodu.
9.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Uživateľ a Kupujúci nesmú pri využívání webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu a využívať webové rozhranie obchodu alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. Chyby vzniknuté pri zadáváni dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní a vybavovaní budú zisťované a opravované na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
9.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržovaniaí predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva taktiež Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotrebiteľov háji aj ich záujmové združenie a iné subjekty na jich ochranu. Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/). Mimosúdne vybavovanie sťažnostíí spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej emailovej adresy, prípadne sa môže Kupujúci obrátiť na záujmové združenie a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný nijakými kodexmi chovania ani žiadne také dobrovoľne nedodržuje (v zmysle § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka).
9.5. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiach (propagačné letáky, inzerácie, atď.), vrátane programového vybavenia webového rozhrania obchodu a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Uživateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený, ani použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Je najmä zakázané úplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestené na webovom rozhraní obchodu. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znění neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
9.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné (a to aj z dôvodu jich rozporu s právom na ochranu spotrebiteľa), alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
9.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenie týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaným emailom).
9.8. Kupujúci na seba preberá nebezpečie zmeny okolností (v zmyslu § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka).
9.9. Webové rozhranie obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanú společnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používá súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítačom Kupujúceho a Uživateľa webového rozhrania obchodu umožňujúce analýzu spôsobu využívania webového rozhrania obchodu Kupujúcim a Uživateľa. Informácie vygenerované súborom cookie o využívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude využívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívánia webového rozhrania obchodu a vytvárania správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania obchodu a pre využívanie internetu celkovo. Google môže takisto poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracúvať tieto informácie pre Google. Google nebude spojovať IP adresu Kupujúceho a Uživateľov s akýmikoľvek inými datami, ktoré má k dispozícii. Kupujúcí a Uživatelia webového rozhrania obchodu môžu odmietnuť používanie súboru cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, avšak v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné naplno využívať všetky funkcie webového rozhrania obchodu. Používaním webového rozhrania obchodu súhlasia Kupujúci a Uživatelia so spracúvaním údajov o nich společnosťou Google, a to spôsobom a k účelom zhora uvedeným.
9.10. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli.
9.11. V prípade otázok k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu neodkladne všetky potrebné informácie.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14. 1. 2015.